ഫാക്ടറി ടൂർ

ശ്യാംഘൈ കന്വിംന് ഫര്മ്ഛെമ് ലിമിറ്റഡ്

ഫാക്ടറി TOUR

01
02
03
04
05
<Kenox സ്൭൩൦ / സാംസങ് സ്൭൩൦>
എഅ൮ച്൭എ൭ദ്