വിളവെടുപ്പ്

ശരത്കാല കൊയ്ത്തു സീസണുകൾ ആണ്, ഗല്ല്നുത്സ്, "മരം പവിഴവും" അറിയപ്പെടുന്ന പഴുത്തിരിക്കയാൽ. മരങ്ങൾ കൃഷി ഈ "പവിഴവും" ഗോളിലെ ആസിഡ് ഉപവിതരണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം തുടങ്ങുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട്.

കർഷകർ പുതുതായി വളർന്നപ്പോൾ ഗല്ല്നുത്സ് ഈ ശരത്കാല സാഹസമാണ് ചെയ്യുന്നു. 

01
02
03
06
07
05

പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-൨൬-൨൦൧൯